Porady TOZ

PIES, A PRZEPISY PRAWA

Pies w zapisie prawa określonego w ustawie o ochronie zwierząt wpisany jest do kategorii zwierząt domowych, czyli tych, które tradycyjnie przebywają z człowiekiem w jego domu lub innym pomieszczeniu. Jak w przypadku każdego gatunku zwierzęcia, człowiek winien jest mu poszanowanie, ochronę i opiekę.

Jako miłośnik psa powinieneś wiedzieć, że:

1. pies może być odebrany właścicielowi na skutek rażącego zaniedbania lub         okrutnego traktowania na podstawie między innymi wniosku inspektora TOZ lub funkcjonariusza policji,

2. zapewnienie opieki nad bezdomnym psem należy do zadań własnych gminy, która winna takie zwierzę zabezpieczyć i przewieźć do schroniska, z którym ma podpisaną umowę na przyjmowanie bezdomnych zwierząt,

3. gmina może wprowadzić program zapobiegający bezdomności psów, przede wszystkim w formie ich sterylizacji i kastracji,

4. nie wolno prowadzić tresury psa w kierunku zwiększenia jego agresywności,

5. potrącając psa podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego zobowiązany jesteś do zapewnienia mu w miarę możliwości stosownej pomocy lub zawiadomienia lekarza weterynarii,

6. zabiegi lekarsko – weterynaryjne są dopuszczalne wyłącznie w celu ratowania życia lub zdrowia psa oraz w celu ograniczenia jego populacji, dlatego obcinanie ogonów. i kopiowanie uszu jest zakazane,

7. pies przebywający bez dozoru człowieka, a stanowiący zagrożenie dla zwierzyny dzikiej objętej ochroną gatunkową może w odległości 200 m od zabudowań mieszkalnych zostać zastrzelony przez uprawnionego łowczego na-obszarze obwodów łowieckich lub stref ochronnych przyrody,

8. niezapewnienie środków ostrożności przy trzymaniu lub utrzymywaniu psa stanowi wykroczenie. Zapoznaj się z regulaminem właściwego urzędu miasta lub gminy odnośnie przepisów dotyczących zabezpieczenia psa poza jego domem.

Posiadając psa, a także będąc uczestnikiem zdarzenia z tym zwierzęciem pamiętaj, że za znęcanie się nad nim uznaje się:

1. bicie psa przedmiotem twardym, i ostrym, w szczególności po głowie, dolnej części brzucha i kończynach,

2. utrzymywanie psa w niewłaściwych warunkach bytowania lub w stanie rażącego niechlujstwa, a także w pomieszczeniach uniemożliwiającym mu zachowanie naturalnej pozycji,

3. nie zapewnienie psu karmy, wody oraz leczenia zwierzęcia,

4. złośliwe straszenie i drażnienie psa,

5. porzucenie psa przez właściciela lub osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,

6. wykorzystywanie psa do walk zwierząt.